Juridisch: legal

JURIDISCH IS VAN BELANG

Gezien het feit dat in een bedrijf van meerdere kanten juridische rechten en plichten zijn ontstaan, is goed juridisch advies van groot belang. Daarom is te adviseren vanaf het begin af aan te kiezen voor vaste juridische bijstand. Zodanig dat hier te allen tijde gebruik van gemaakt kan worden.

Voor wat betreft verschillende ondernemingsvormen denke men aan leveringscontracten en algemene voorwaarden (AV) met mogelijke risico’s zoals productie- en vervoersschade. Er kunnen vertragingen en oponthoud ontstaan of logistieke schade en tegenvallers. Leveranciers kunnen te laat zijn waardoor bijv. een productielijn vertraging oploopt.

Overeenkomsten en contracten

In verband met managementdiensten is er bijvoorbeeld sprake van een managementcontract. Daarnaast kan er sprake zijn van maatwerkoplossingen en 360-deals. In het geval van aan te nemen personeel ontstaan er vanzelfsprekend ook juridische verbanden die wederzijds moeten worden nagekomen.

Daarmee gepaard gaande lasten en plichten worden vervat in arbeidscontracten loondienst. Bij inhuurcontracten tijdelijke arbeid ontstaat er ook een contract. Aanvullend kan zijn een overeenkomst van opdracht voor zelfstandigen en freelancers.

Daarnaast kan er sprake zijn van maatwerkoplossingen en in sommige takken van sport 360-deals.

Juridische zin

Contracten zijn er in vele maten en soorten, dus juridische dienstverlening is van groot belang. In het kader van goede afspraken en om problemen in de toekomst te voorkomen, kunnen de wederpartij(en) en uw bedrijf eigenlijk niet zonder. Stel u voor dat u als muzikant een opname wilt maken. U krijgt dan te maken met een opnamecontract.

Gaat u hierna een opnamesessie willen doen, dan ontstaat er behoefte aan inhuurcontracten voor muzikanten en inhuurcontracten voor engineers. Voortbordurend op dit voorbeeld zijn er componist en productie overeenkomsten benodigd. Denk ook aan NDA’s (non-disclosure agreement) zoals een ‘single’ en ‘mutual non-disclosure agreements’.

Juridisch- legal-Blog Nieuws MultiMedialist Digitale Dienstverlening en Management-Mehdi Horstmanshoff 02
Photo by Luiz Hanfilaque on Unsplash

Er dient een model te zijn voor een samenwerkingsovereenkomst in het geval er met vaste partijen wordt samengewerkt. Is er sprake van ‘sync (synchronization)’ en licentie-overeenkomsten, dan zijn ook hier modellen voor nodig.

Daar waar en indien van toepassing zijn registraties van handelsmerken benodigd. Intern kan er voorts verzekeringstechnisch sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid en extern van cyber-aansprakelijkheid.

Doorlopend juridisch advies

M.n. bij de oprichting en inkleding van een bedrijf of nieuw bedrijfsonderdeel met bijbehorende structuur, zullen een aantal contracten ontstaan. Bij de opstelling daarvan is te adviseren niet te bezuinigen. Natuurlijk let u wel op de kosten!

Bij alle toekomstige verplichtingen vanuit het bedrijf en bedrijfsonderdelen, zijn nu eenmaal professionele standaardcontracten en algemene voorwaarden nodig. Daarna kan met deze modellen worden verder gewerkt. Bij maatwerkcontracten is het aan te raden juridische bijstand in te schakelen.

Vaste contractmodellen en flexibele specificaties

Vaste modellen benoemen de standaardwaarden en flexibele specificaties vormen het maatwerkcontract. Mochten er zaken aanpassing behoeven dan is het slechts nodig de specificaties aan te passen. Hiermee worden tijd en kosten bespaard.

Uitstraling en perceptie

Ook de uitstraling en perceptie van bedrijfsmatige juridische stukken moeten zwaar wegen. Dat kan de bedrijfsvoering en ‘het zakendoen’ ten goede komen.

MultiMedialist – contact

N.B. Header photo by Toa Heftiba on Unsplash

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Geef een reactie